Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.Všeobecné ustanovenia a definície pojmov

a. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Kaliber  s.r.o, so sídlom Tupého 13161/51E 83101 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47395265,DIČ: 2023851269, IČ DPH: SK2023851269 zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 91722/B (ďalej len „Kaliber“) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Kaliber ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.flinty.sk.

b. Predávajúci a kupujúci berú na vedomie, že podľa  Zákona o zbraniach a strelive č. 92/2010, § 14a sa nesmie uzatvárať zmluva na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane alebo streliva, ak tento zákon neustanovuje inak.

c. Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu.

d. Kupujúci - spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý prostredníctvom nákupného košíka odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetového obchodu.

e. Spotrebiteľ -  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

f. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

g. Tovar - všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach internetového obchodu.

h. Elektronická objednávka - odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

i. Registrácia - zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru. Pri registrácii je zákazník povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky svoje osobné údaje uvedené v registračnom formulári. Tieto údaje sa predávajúci zaväzuje použiť len pre účel vybavenia objednávky a komunikácie so zákazníkom. V prípade neposkytnutia úplných a pravdivých údajov si predávajúci vyhradzuje právo objednávku nevybaviť.

 

2. Objednávka a kúpna zmluva

a. Zákazník si môže cez internetový obchod objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "Do košíka". Po stlačení tlačidla "Do košíka" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie.

b. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v elektronickom systéme, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Všetky v systéme zaevidované elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú pre kupujúceho záväzné.

c. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

d. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípade vyčerpania skladovej zásoby tovaru, v prípade nedostupnosti tovaru u dodávateľa, v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v katalógu internetového obchodu.

e. Doručením akceptácie objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.flinty.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

f. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

g. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

 

3.Objednávanie tovaru

a. Pre objednanie tovaru zákazník klikne myšou na obrázok košíka a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa môže rozhodnúť, či chce nákup uzavrieť (vyplniť pripravený formulár), alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostane okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v kontaktnom formulári. Zároveň bude jeho objednávka archivovaná v sekcii moje objednávky, do ktorej bude mať prístup po prihlásení iba on.

 

4.Cena a možnosti platby

a. Všetky ceny v internetovom obchode www.flinty.sk udávané ako maloobchodné, sú konečné ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je platcom DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

b. Vzhľadom na pohyb cien predávaného tovaru na trhu, predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny ponúkaného tovaru. Predávajúci má preto právo aktualizovať ceny bez predošlého upozornenia. Ceny uvedené v platnej objednávke sú pre túto konkrétnu objednávku platné až do jej vybavenia. Pri väčšom odbere z jednotlivých položiek predávajúci môže poskytnúť individuálne zľavy.

c. Akciové ceny sú platné do dátumu, ktorý je uvedený v detailoch produktu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka, alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

d. Možnosti platby v internetovom obchode www.flinty.sk sú:

 • - dobierka (kupujúci platí až pri doručení tovaru)
 • - prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (tovar sa zasiela až po úhrade
 • - elektronické bankovníctvo (tovar sa zasiela až po úhrade)

 

e. V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. V prípade ak doklad chýba, zákazník nás môže informovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@huntingbazar.sk a doklad mu bude doručený dodatočne.

 

5.Poštové a iné poplatky

a. K uvedeným cenám sa pripočítava nasledovné poštovné, podľa spôsobu a adresy dodania:

 • - Kuriér SR 5,9 € platba dobierkou / prevodom
 • - Slovenská pošta 5,5 platba dobierkou / prevodom
 • - Kuriér ČR 12 € platba dobierkou / prevodom

b. Iné poplatky ani balné predávajúci neúčtuje. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe želania zákazníka, môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

 

6.Dodacie podmienky

a. Spôsob dodania tovaru:

 • na adresu uvedenú v objednávke,
 • osobný odber v kamennej predajni Flinty, Švermova 15, 98552 Divín, okr. Lučenec

b. Pri určovaní dodacej lehoty vychádza predávajúci z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti produktu. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 30 pracovných dní, v závislosti od skladových zásob. V prípade niektorých produktov sa môže táto doba predĺžiť, o čom predávajúci informuje zákazníka hneď, ako zistí bližšie informácie o dostupnosti daného produktu (v niektorých prípadoch to môže byť krátko po uplynutí pôvodne udávanej dodacej lehoty). Pri tovare môže byť dodacia lehota dlhšia (termín predajca oznamuje zákazníkovi individuálne - podľa údajov poskytnutých dovozcom, s ktorým spolupracuje). V ponuke je aj tovar, pri ktorom je dostupnosť ťažšia alebo neistá - v takých prípadoch sa môže stať, že tovar nakoniec predajca nebude vedieť dodať, aj keď je možné si ho objednať. Ak si zákazník objedná tovar, ktorý výrobca vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval spoločnosť Kaliber, predajca bude okamžite informovať zákazníka (telefonicky, e-mailom). V prípade produktov, ktoré ešte neboli vyrobené, predajca uvádza orientačné termíny - objednaný tovar predajca posiela okamžite ako ho výrobca dodá na sklad.

c. Objednávky predajca vybavuje priebežne každý pracovný deň v poradí v akom boli zaevidované do elektronického systému.

d. Kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol a takúto zásielku neprevziať. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

 

7.Odstúpenie od zmluvy

a. Podľa § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z.z.) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

b. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy").

c. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na adresu predajne: Flinty, Švermova 15, 98552 Divín, okr. Lučenec s dokladom o zaplatení. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

d. Vrátený tovar kupujúci nezasiela na dobierku! Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

e. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov pred tým, ako mu bude tovar vrátený.

f. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné nebude účtované, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.

 

8.Záručné podmienky

a. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

b. Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 12 mesiacov keď sa jedná o použitú vec. V prípade tovaru s inou záručnou dobou je záruka uvedená v záručnom liste. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

c. Spoločnosť KALIBER ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky, 
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,
 • pri elektronickej platbe (prevodom / platobnou kartou) ručíme za vrátenie peňazí ak prekročíme maximálnu dodaciu dobu produktov (ak o to zákazník požiada),
 • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak. 

d. Spoločnosť KALIBER nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér),
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
 • poškodenie zavinené doručovateľom (kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) - nepreberať!
 • obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov oficiálne vydanú vydavateľom.

9. Reklamačný poriadok

a. Tento reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a to najmä §619 - §627 a vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Kaliber s. r. o. osobne alebo prostredníctvom systému elektronického obchodného domu s použitým tovarom www.flinty.sk  a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 12 mesiacov odo dňa zakúpenia keď sa jedná o použitú vec.

b. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa ukážu pri preberaní tovaru kupujúcim s výnimkou tých, ktoré vznikli použitím alebo opotrebením. Za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí použitého tovaru, predávajúci nezodpovedá. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

c. Predávajúci má zodpovednosť len za vady, o ktorých vie a je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. V opačnom prípade má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Toto právo má kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

d. Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Kaliber s. r. o. osobne alebo prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.flinty.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

e. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce

i. či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť

ii. či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

f. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

g. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese: Flinty, Švermova 15, 98552 Divín, okr. Lučenec

 

10. Ochrana osobných údajov

a. IS internetového obchodu www.flinty.sk je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 1512798.

b. Spoločnosť KALIBER plne rešpektuje súkromie zákazníka, avšak pre vybavenie objednávok potrebuje niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkmi. Prevádzkovateľ internetového obchodu KALIBER s. r. o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov". Z vyššie uvedeného zákona vyplýva povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielok. Prevádzkovateľ internetového obchodu Kaliber s. r. o. si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzanie s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie vedené pravidlá manipulácie s dátami.

c. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

d. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z. ÚPLNÉ ZNENIE

 

11. Záverečné ustanovenia

a. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou KALIBER a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

b. Spoločnosť KALIBER si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.flinty.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

c. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2021

1. Tento reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a to najmä §619 - §627 a vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Kaliber s. r. o. osobne alebo prostredníctvom systému elektronického obchodného domu s použitým tovarom www.flinty.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 12 mesiacov odo dňa zakúpenia, keď sa jedná o použitú vec.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa ukážu pri preberaní tovaru kupujúcim s výnimkou tých, ktoré vznikli použitím alebo opotrebením. Za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí použitého tovaru, predávajúci nezodpovedá. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

3. Predávajúci má zodpovednosť len za vady, o ktorých vie a je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. V opačnom prípade má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Toto právo má kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Flinty, Švermova 15, 985 52 Divín